Spa Knowledge

หลักสูตรธุรกิจสปา เส้นทางลัดสู่ความสำเร็จ ของผู้ประกอบการ

หลักสูตรสปา, ธุรกิจสปา, เปิดโรงเรียนสอนสปา, เปิดโรงเรียนนวด, สอนนวดแผนไทย, สอนนวดแผนโบราณ, นวดแผนไทย, นวดแผนโบราณ, Thailandholistic

          ความสำเร็จของการบริหารธุรกิจ นอกจากมีกลยุทธ์ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือต่อสู้กับคู่แข่งด้านการตลาดแล้ว ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจที่เพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองอย่างสม่ำเสมอ มักจะก้าวนำหน้าคู่แข่งหรือช่วยให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจได้อย่างมั่นคง ธุรกิจสปาหรือการเปิดร้านนวดสปาก็เช่นเดียวกัน ดังนั้น “หลักสูตรธุรกิจสปา”  คือเส้นทางลัดสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการ

หลักสูตรธุรกิจสปา สำคัญอย่างไร

          ธุรกิจสปา คือ สถานบริการหรือเปิดเป็นร้านนวดสปาให้บริการลูกค้าด้วยศาสตร์การนวดเพื่อสุขภาพ เป็นการใช้พืชสมุนไพรและน้ำเพื่อปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการสร้างหลักสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก

          สำหรับหลักสูตรธุรกิจสปา เป็นหลักสูตรที่ผู้บริหารหรือผู้จัดการธุรกิจสปา จะต้องเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารด้านการตลาด เพื่อสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ให้กับองค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะในยุคที่คนหันมาสนใจดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติ โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตรวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม คือมีสุขภาพดีอย่างสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ ร้านนวดสปา จึงเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด

แหล่งเรียนรู้ / สถาบันฝึกอบรมธุรกิจสปา

          ปัจจุบันการทำธุรกิจสปาให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน นอกจากผู้ให้บริการจะต้องมีทักษะความรู้มาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาสถานบริการส่งเสริมสุขภาพ ในส่วนของผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการก็จะต้องผ่านหลักสูตรธุรกิจสปา เพื่อทำให้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกในธุรกิจสปาทำให้มีองค์ความรู้ครอบคลุมในทุก ๆด้าน อาทิ เช่น ความรู้พื้นฐานด้านการนวดเพื่อควบคุมดูแลการให้บริการทั้งหมดในสถานประกอบการ สำหรับหลักสูตรการทำธุรกิจสปา ที่น่าสนใจ เช่น

  • หลักสูตรการนวดแผนไทยโดยกระทรวงสาธารณะสุข โดยกรมพัฒนาแพทย์แผนไทย และ

การแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการนวดไทยขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการส่งเสริมของรัฐบาลในการนำสปาและนวดไทยสู่ระดับสากล หลักสูตรการเรียนดังกล่าวประกอบด้วย 7 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 80 ชั่วโมง
  2. หลักสูตรนวดเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา 80 ชั่วโมง
  3. หลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
  4. หลักสูตรนวดแผนไทย 372 ชั่วโมง
  5. หลักสูตรนวดแผนไทย 800 ชั่วโมง
  6. หลักสูตรนวดแผนไทย สำหรับผู้พิการทางสายตา 1,200 ชั่วโมง
  7. หลักสูตรนวดไทยสำหรับแพทย์ 65 ชั่วโมง
  • โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสปา หรือสถานฝึกอบรมต่าง ๆจัดขึ้น อาจมีทั้งหลักสูตร

ระยะสั้น ระยะยาวที่จัดขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้บริหาร ผู้ประกอบการ หรือหลักสูตรสำหรับผู้ให้บริการที่เป็นศาสตร์การนวดแขนงต่าง ๆ รวมทั้งการจัด Spa Consultant เพื่อให้ความรู้หรือให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสปา

            สำหรับหลักสูตรการทำธุรกิจสปา ทุกหลักสูตรเป็นการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้บริหาร รวมทั้งผู้ให้บริการที่ผ่านหลักสูตรการนวดแผนไทยโดยกระทรวงสาธารณะสุขจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นเอกสารสำคัญในการใช้ประกอบวิชาชีพได้