Spa Knowledge

ธุรกิจสปาไทย ดังไกลไปทั่วโลก

ธุรกิจสปา, ธุรกิจสปา, สปา สปา, ร้านนวดสปา, ร้านนวดสปา, สอนนวดสปา, สอนนวดสปา, อบรมธุรกิจสปา, อบรมธุรกิจสปา, Spaconsultant, ร้านสปา, ร้านสปา, เปิดร้านสปา, เปิดร้านสปา Thailandholistic, spa ,massage

          สปาและการนวดแผนไทย เป็นธุรกิจบริการด้านสุขภาพที่สามารถสร้างชื่อเสียงติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ทำให้ต่างชาติรู้จักประเทศไทยในอีกแง่มุมหนึ่งที่นอกเหนือจากเรื่องความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทำไมธุรกิจสปาหรือเปิดร้านนวดสปา จึงได้รับความสนใจของนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บทความนี้มีคำตอบ

ธุรกิจสปาไทย ดังไกลไปทั่วโลก

          ธุรกิจสปา หรือการนวดสปาแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน มีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน แต่ทำไมสปาไทย หรือการนวดแผนไทย (Thai Traditional Massage) ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ ไม่เฉพาะในอาเซียนเท่านั้น แต่ยังสร้างชื่อเสียงติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ทำให้ธุรกิจสปา พัฒนาและได้รับการส่งเสริมในทุกๆด้าน ตั้งแต่การสอนนวดสปา จัดอบรม ธุรกิจสปา รวมทั้งยังมี Spa Consultant หรือรับ consult สปา ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจการลงทุน

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจสปา

จุดแข็ง (Strength)

          1. สปาไทย เป็นธุรกิจที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ร้านนวดสปาแต่ละแห่งจะมี  “อัตลักษณ์ท้องถิ่น” หรือมีความแตกต่างที่น่าสนใจ โดยนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผสมผสานเพื่อสร้างความแปลกใหม่ในการให้บริการ

          2. ประเทศไทยมีความหลากหลายทางด้านสมุนไพรไทย ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจสปา และให้บริการด้านความงามได้

          3. จุดเด่นของธุรกิจสปาและการนวดแผนไทย อยู่ที่ “องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย” ที่สืบทอดกันมาจากภูมิปัญญาของคนไทยในสมัยโบราณ ทำให้ยากที่จะมีใครเลียนแบบได้

จุดอ่อน (Weakness)

          1. เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง หากให้บริการอย่างครอบคลุมหรือครบวงจร

          2. บุคลากรที่ให้บริการต้องผ่านการอบรมธุรกิจสปา หรือได้รับการสอนนวดสปา เพื่อให้มีทักษะเฉพาะ แต่การฝึกอบรมต้องใช้เวลานานเพื่อให้เกิดความชำนาญ จึงเป็นปัญหาทำให้ขาดบุคลากรที่มีทักษะเนื่องจากการเรียนรู้ต้องเวลาทำให้ขาดรายได้ และผู้ที่เรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นบุคคลวัยทำงานที่ต้องมีภาระเรื่องค่าใช้จ่ายภานในครอบครัว

          3. มีปัญหาอุปสรรคต่อการให้บริการแก่ชาวต่างชาติ เนื่องจากขาดทักษะความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาต่างประเทศของผู้ให้บริการ

โอกาส (Opportunities)

          1. การเปิดตลาด AEC ช่วยให้ธุรกิจสปาไทย พัฒนาและก้าวเข้าสู่ตลาดโลกได้ง่ายยิ่งขึ้น

          2. พัฒนาต่อยอดธุรกิจสปา เนื่องจากมีโอกาสส่งออกผลิตภัณฑ์สปา รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ สู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลก

          3. กระแสและเทรนด์การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพกำลังได้รับความนิยม  รูปแบบที่หลากหลายในการให้บริการทำให้ธุรกิจสปาไทย ได้รับความสนใจของนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ปัญหาและอุปสรรค

          1. การแข่งขันสูง เมื่อธุรกิจสปา เป็นที่ต้องการทำให้การแข่งขันสูงตามไปด้วย

          2. การหาทำเลที่เหมาะสมในการเปิดกิจการค่อนข้างยาก หรือทำเลก็มีราคาค่าเช่าหรือราคาขายที่ทำให้เป็นปัญหาต่อการลงทุน

          3. ขาดบุคลากรที่มีทักษะเนื่องจากบุคลากรที่มีทักษะฝีมือดีมีจำกัด ทำให้ต้องฝึกพนักงานหรือบุคลากรใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาและมีต้นทุนค่าใช้จ่ายมากขึ้น

            สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจหรือกำลังหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจสปา  บทความนี้คงเป็นแนวทางให้เห็นถึงข้อดีข้อด้อยโอกาสและปัญหาอุปสรรคในการลงทุนได้เป็นอย่างดี