Spa Knowledge

4 ปัจจัยด้านมาตรฐาน เปิดร้านนวดสปาไม่มีโอกาสขาดทุน

Spa Consultant, เรียนนวดสปา, ร้านนวดสปา, ธุรกิจสปา, หลักสูตรธุรกิจสปา, อบรมธุรกิจสปา, สอนนวดสปา, thailandholistic

          สปา เป็นธุรกิจที่มีจุดแข็งในตัวเอง เพราะไม่ว่าเศรษฐกิจจะอยู่ในสภาวะใด ธุรกิจสปา ก็ยังเติบโตสวนกระแสหรือเติบโตส่วนทางกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศอย่างชัดเจน เห็นได้จากตัวเลข ธุรกิจสปาและร้านนวดสปา ที่เกิดขึ้นมากมาย ตัวเลขเมื่อปี 2561 ร้านนวดสปาเพื่อสุขภาพทั่วประเทศมีมากกว่า 13,500 ราย ทำให้ธุรกิจต้องมีการแข่งขันกันสูงตามไปด้วย การจะทำให้ธุรกิจอยู่รอดและสามารถสู้กับคู่แข่งขันได้ควรทำอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

4 ปัจจัยด้านมาตรฐาน เปิดร้านนวดสปาไม่มีโอกาสขาดทุน

          กฎระเบียบในการทำธุรกิจหลายประเภทรวมถึงการเปิดร้านนวดสปาที่ก่อนจะเปิดให้บริการ อาจจะต้องผ่านการตรวจและรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลสถานประกอบการนั้น ๆ แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าการตรวจสอบผ่านมาตรฐาน จะทำให้การบริหารกิจการประสบความสำเร็จมีรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่ขึ้นอยู่กับ 4 ปัจจัยด้านมาตรฐานที่ผู้ประกอบการจะต้องนำมาพิจารณาตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มดำเนินธุรกิจ ปัจจัยมาตรฐานทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย

1. มาตรฐานด้านทำเล

          ธุรกิจทุกประเภทหากอยู่ในทำเลที่ดี ถือว่าโอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจนั้น ๆ ก็เป็นไปได้สูง การเปิดร้านนวดสปา ก็เช่นเดียวกัน แต่มาตรฐานด้านทำเลของธุรกิจสปา อาจจะมีความแตกต่างที่ไม่จำเป็นจะต้องตั้งอยู่ในย่านชุมชนที่มีคนสัญจรไปมาเสมอไป เช่น สามารถให้บริการนวดสปาเพื่อสุขภาพภายในโรงแรมที่พัก  รีสอร์ท หรือเปิดให้บริการอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้

2. มาตรฐานด้านภาพลักษณ์ และการจัดสถานที่

          ร้านนวดสปา จะต้องมีภาพลักษณ์ที่สามารถบ่งบอกให้ลูกค้ารู้ได้ทันทีว่านั้นคือ สถานประกอบการร้านนวดสปา หรือให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ การตกแต่งอาจมีหลากหลายสไตล์แต่ภาพรวมต้องมีบรรยากาศและคงภาพลักษณ์ของธุรกิจสปา เช่น การจัดสภานที่ รูปแบบการให้บริการ การแต่งกายของผู้ให้บริการ วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้

 

3. มาตรฐานด้านการให้บริการ

          มาตรฐานการให้บริการในการทำธุรกิจสปา มีความสำคัญมากเพราะไม่ใช่เฉพาะเรื่องการต้อนรับหรือรูปแบบการให้บริการที่ดีเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการต้องมีความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตรธุรกิจสปา มีการอบรมธุรกิจสปา สอนนวดสปา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ที่ทำหน้าให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษามาตรฐานด้านการให้บริการ

4. มาตรฐานด้านราคา

          อัตราค่าบริการหรือราคาที่ระบุไว้จะต้องเหมาะสม สัมพันธ์กับการให้บริการและสถานที่ โดยผู้ประกอบการอาจศึกษาหาข้อมูลจากธุรกิจสปาที่เปิดให้บริการในบริเวณใกล้เคียง แล้วนำมาวิเคาะห์เพื่อกำหนดราคาการให้บริการที่เหมาะสม

          ความสำเร็จในการเปิดร้านนวดสปา นอกจากทั้ง 4 ปัจจัยด้านมาตรฐานที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญและพิจารณาตั้งแต่เริ่มวางแผนธุรกิจ การเรียนนวดสปาของผู้ให้บริการก็ต้องอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ อาจจัดในรูปแบบ Spa Consultant เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการและช่วยให้พนักงานได้รับข้อมูลความรู้ใหม่ๆสำหรับให้บริการแก่ลูกค้า