Spa Knowledge

ร้านนวดสปาเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ควรบริหารและจัดการองค์กรอย่างไร

ร้านนวดสปาเพื่อสุขภาพ ที่ได้มาตรฐาน ควรบริหารและจัดการองค์กรอย่างไร, 7 วิธีเลือกร้านนวดสปา ให้ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด, นวด, สปา, ธุรกิจสปา,โรงเรียนสอนสปา, เปิดโรงเรียนสอนสปา, Thailandholistic

          ธุรกิจสปา เป็นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ จึงต้องมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่พรบ.การสาธารณสุขและประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตาม พรบ. สถานบริการ และกฎหมายอื่น ๆ ทำให้ร้านนวดสปาเพื่อสุขภาพหรือสถานประกอบการธุรกิจสปา ต้องบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

ร้านนวดสปาเพื่อสุขภาพ ควรบริหารองค์กรอย่างไรให้ได้มาตรฐาน

          เกณฑ์รับรองคุณภาพสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ มีอยู่ด้วยกันหลายด้าน เช่น มาตรฐานด้านการบริหารและจัดการองค์กร เป็นด้านที่มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ เพราะเป็นเสมือนแผนการบริหารที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน สำหรับการพัฒนาเพื่อให้ร้านนวดสปาเพื่อสุขภาพ ได้มาตรฐานนั้น  มีขั้นตอน ดังนี้

          1. มีรูปแบบการบริหารอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดแบ่งหน้าที่ของพนักงานอย่างเหมาะสม ตามตำแหน่ง เช่น ฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์ แผนกให้บริการด้านการนวด และอื่น ๆ

          2. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการแก่ลูกค้า

          3. มีระบบการจัดจ้างและให้ผลตอบแทนชัดเจนและโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน

          4. มีระบบการพัฒนาบุคลากร เช่น จัดส่งพนักงานไปเรียนนวดสปาเพิ่มเติมเพื่อเสริมทักษะใหม่ๆ หรือจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวหลักสูตรธุรกิจสปา   จัด Spa Consultant เพื่อรับรู้ข้อมูลที่สามารถนำมาพัฒนาหรือต่อยอดธุรกิจ

          5. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามารับบริการ เพื่อนำมาวิเคราะห์แก้ไขส่วนที่บกพร่องและพัฒนาส่วนที่ดีเพื่อรักษามาตรฐานการบริการให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

7 วิธีเลือกร้านนวดสปา ให้ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด, นวด, สปา, ธุรกิจสปา,โรงเรียนสอนสปา, เปิดโรงเรียนสอนสปา, Thailandholistic

          6. มีระบบควบคุมการบริการสปาที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกขั้นตอนของงานบริการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานและทำให้ผู้ที่มารับบริการเกิดความประทับใจ

          7.มีการจัดทำบัญชีหรือวางระบบบัญชี เพื่อให้ทราบรายรับรายจ่าย และรับรู้สถานะขององค์กรธุรกิจ

          8. มีระบบควบคุมวัสดุใช้งาน อุปกรณ์ สินค้า เพื่อควบคุมการจัดซื้อทดแทน ควบคุมคุณภาพและประเมินค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

          9. บริหารร้านนวดสปา หรือดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

7 วิธีเลือกร้านนวดสปา ให้ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด, นวด, สปา, ธุรกิจสปา,โรงเรียนสอนสปา, เปิดโรงเรียนสอนสปา, Thailandholistic

          10. มีคู่มือหรือกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานได้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น มีเครื่องแบบขององค์กรหรือเครื่องแบบของร้านนวดสปา นอกจากสร้างมาตรฐานการให้บริการแล้ว ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถานประกอบการอีกด้วย

เรียนสปา เรียนนวด อบรมมาตรฐาน วารีบำบัด

          การบริหารและดำเนินงานภายในองค์กรธุรกิจ หรือบริหารงานภายในร้านนวดสปาเพื่อสุขภาพ ให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายหรือตาม พรบ.การสาธารณสุขและประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตาม พรบ. สถานบริการ กำหนด นอกจากเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว ยังสร้างความเชื่อมั่น ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากกลู่มลูกค้าได้อย่างยั่งยืน