Thailandholistic

สปา ธุรกิจสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

สปา-ธุรกิจสร้างงาน-สร้างอาชีะ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นและคงคุณค่าสืบทอดกกันมากว่า 2000 ปี นอกจากนั้นยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรและวิธีบำบัดฟื้นฟูสุขภาพ ช่วยให้สุขภาพดีและรู้สึกผ่อนคลาย โดยการนำไปประยุกต์ใช้กับ ธุรกิจสปาหรือ เปิดร้านสปา เมื่อมีการนำสมุนไพรไทยไปผสมผสานใช้ใน ร้านนวดสปา ทำให้สปาไทยมีเอกลักษณ์พิเศษแตกต่างจากธุรกิจสปาในประเทศอื่นๆ “สปา” จึงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวที่ภาครัฐให้กับสนับสนุนและส่งเสริม

ธุรกิจสปา หรือ เปิดร้านสปา จึงหมายถึง สถานบริการเพื่อสุขภาพ หรือสถานพยาบาลที่ให้บริการลูกค้าทั่วไปด้วยศาสตร์การนวดเพื่อสุขภาพ
ธุรกิจสปา หรือ เปิดร้านสปา จึงหมายถึง สถานบริการเพื่อสุขภาพ หรือสถานพยาบาลที่ให้บริการลูกค้าทั่วไปด้วยศาสตร์การนวดเพื่อสุขภาพ

สปา(SPA)คืออะไร

สปา  (SPA)  เป็นคำที่มาจาก ภาษาลาตินว่า “Sanus Per Aquam” หรือ “Sanitas Per Qqusa” หมายถึงการดูแลสุขภาพโดยการใช้น้ำ หรือการบำบัดด้วยน้ำ โดยทั่วไป คำว่า “สปา” จึงหมายถึง การบำบัดดูแลสุขภาพด้วยวิธีตามธรรมชาติที่ใช้น้ำเป็นองค์ประกอบในการบำบัด โดยใช้ศาสตร์สัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส เพื่อสร้างภาวะสมดุลระหว่างร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

TWN_ชมรมนักส่งเสริมสุขภาพองค์รวม_02

ความหมายของคำว่า “สปา” สำหรับประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกของโลก ที่ได้มีการกำหนดมาตรฐานการบริการ ธุรกิจสปา โดยได้กำหนดคำจำกัดความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องกำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพและเสริมสวยในการประกอบธุรกิจสปาไว้อย่างชัดเจน

                ดังนั้น ธุรกิจสปา หรือ เปิดร้านสปา  จึงหมายถึง สถานบริการเพื่อสุขภาพ หรือสถานพยาบาลที่ให้บริการลูกค้าทั่วไปด้วยศาสตร์การนวดเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติต่อร่างกายเพื่อสุขภาพ และการใช้น้ำเพื่อสุขภาพเป็นบริการหลักเพื่อปรับความสมดุลของร่างกายและจิตใจ โดยให้คำแนะนำด้านบริการที่จัดไว้ตามหลักวิชาการ รวมถึงอาจจะมีการให้คำแนะนำการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โภชนาการ การปรับพฤติกรรมตามหลักการแพทย์สากล และสร้างหลักสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก ทั้งนี้ให้มีมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

TWN_ชมรมนักส่งเสริมสุขภาพองค์รวม_01

สปา ธุรกิจสร้างงาน สร้างอาชีพ

ปัจจุบันเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาผสมผสานใน ธุรกิจสปา มีหลายองค์ประกอบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการประยุกต์หรือทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภาค อย่างชัดเจน จุดประสงค์หลักก็เพื่อสร้างรูปแบบการนวดสปาที่เป็น Signature Menu และมีการรวมตัวเป็นกลุ่มของสปาล้านนา สปาภูเก็ต กลุ่มสปากระบี่ และกลุ่มสปาระนอง เป็นต้น ซึ่งนอกจากการ เปิดร้านสปาจะเป็นธุรกิจการให้บริการที่สามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ประกอบการได้แล้ว ยังสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน จากสิ่งที่ธุรกิจสปาต้องนำมาใช้เป็นส่วนประกอบเช่น


1.การใช้สมุนไพรท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจสปา 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน จากการปลูกพืชสมุนไพรและนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับร้านนวดสปา

2.มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องใช้ในร้านนวดสปา ให้มีความเป็นแฟชั่นสำหรับใช้ตกแต่งร้านตกแต่งสถานที่ ทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจสปา

3.การนำตำนานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมาร่วมในการนวดแบบไทยสปา  ทำให้องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้นำมาประยุกต์ใช้และเป็นการสืบทอดภูมิปัญหาให้คงความเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นในอนาคต

TWN_ชมรมนักส่งเสริมสุขภาพองค์รวม_05

สรุป จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าธุรกิจสปาเป็นอาชีพที่นอกจากสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนเนื่องจากเป็นธุรกิจเพื่อการมีสุขภาพที่ดี และยังสร้างงานสร้างรายได้ให้เกิดกับชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่แข็งแรงจากการเห็นความสำคัญของพืชสมุนไพรที่นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ใน ร้านนวดสปา

5 ข้อควรรู้ก่อนเปิดร
การเปิดร้านนวดสปาหรื
Read more.
คริสตัลบำบัด
หินสปาคริสตัลบำบัด
ศาสตร์แห่งการใช้หินส
Read more.
กลยุทธ์ด้านการตลาดธุรกิจสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ, ,เรียนสปา ,นวดสปา , สปา ,สอนปสา ,ธุรกิจสปา ,thailandholistic ,สุขภาพองค์รวม, ร้านนวดสปา
กลยุทธ์ด้านการตลาด ธ
          ปัญหาเรื่อ
Read more.