Spa Knowledge

จุดแข็ง จุดอ่อน ของการเปิดร้านนวดสปา ที่ผู้ประกอบการควรรู้

เปิดร้านนวดสปา, นวดสปา, นวด, สปา, นวดแผนไทย, นวดแผนโบราณ,

            การแข่งขันด้านการตลาดเกิดขึ้นได้กับธุรกิจทุกประเภท และยิ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าก็จะยิ่งทำให้การแข่งขันด้านการตลาดสูงตามไปด้วย ร้านนวดสปา หรือการทำธุรกิจสปา เป็นธุรกิจการให้บริการที่ได้รับความนิยมทั้งการนวดเพื่อผ่อนคลายและนวดเพื่อสุขภาพ ทำให้การแข่งด้านการตลาดรุนแรงไม่แตกต่างไปจากธุรกิจประเภทอื่น ๆ การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของร้านนวดสปา คือแนวทางการบริหารให้สามารถสู้กับคู่แข่งทางธุรกิจได้

จุดแข็ง จุดอ่อน ของการเปิดร้านนวดสปา

            ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจร้านนวดสปา ก็คือการวิเคราะห์ธุรกิจ เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนและโอกาสเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์หรือเทคนิควิธีในการบริหารร้านให้ประสบความสำเร็จมีรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งร้านนวดสปาทั่วไปจะมีจุดแข็งและจุดอ่อนแตกต่างหรือใกล้เคียงกัน ดังนี้

จุดแข็งของธุรกิจ

          1.ร้านนวดสปาและการนวดแผนไทย เป็นธุรกิจที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ข้อดีของจุดแข็งในด้านนี้ก็คือ ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจเพียงสร้างแบรนด์ร้านนวดสปาให้เป็นที่รู้จัก หรือมีจุดเด่นในการให้บริการที่แตกต่าง ก็สามารถสร้างการจดและทำให้ร้านนวดสปานั้น ๆ ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ใช้บริการได้แล้ว

          2.ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั่วโลกรู้จัก และนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การเปิดร้านนวดสปา จึงถือเป็นอาชีพที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจได้เป็นอย่างดี

          3.ธุรกิจสปามีการให้บริการหลายประเภท หลายขนาด และหลายรูปแบบ ทำให้ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถเลือกรูปแบบการให้บริการได้เหมาะสมตามความพร้อมของตนเอง เช่น ความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ และทรัพยากรบุคคล

          4.ผู้ให้บริการของไทยมีจุดเด่นด้านอัธยาศัยและมารยาทในการให้บริการ เป็นข้อดีที่สามารถสร้างความสนใจและดึงดูดให้กลุ่มลูกค้าต่างชาติเข้ามาใช้บริการ

จุดอ่อนของธุรกิจร้านนวดสปา

          สำหรับข้อด้อยหรือจุดอ่อนที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้ธุรกิจสปาประสบความสำเร็จได้ช้า หรือไม่สามารถสู้กับคู่แข่งด้านการตลาดได้ ก็คือ บุคลากรในสถานประกอบการของไทยมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จำกัด ซึ่งเป็นจุดอ่อนสำหรับการให้บริการนวดสปาแก่ชาวต่างชาติ รวมทั้งพนักงานผู้ให้บริการบางส่วนขาดทักษะความสามารถ ทำให้ธุรกิจสปาไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มลูกค้าได้

          ในการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของการเปิดร้านนวดสปา ซึ่งร้านนวดสปาแต่ละแห่งอาจมีขุดแข็งจุดอ่อนและข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับหรือแก้ไขปัญหา ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน